• Visita el nostre Instagram
  • Visita el nostre YouTube
  • Visita el nostre Twitter (X)
  • Visita el nostre Facebook
  •  Illes Balears

    Política de privacitat

    Política de privacitat

Política de privacitat

OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L' AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS (des d'ara AETIB), provista de CIF Q5755004H, actua com titular, dinamitzadora y gestora de continguts de la present Web. L'entitat informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre,  de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

Qualsevol altre activitat  comercial, mercantil, administrativa o de contractació de bens o serveis es responsabilitat de l’organització mencionada anteriorment, propietària d’aquest domini. 

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, AETIB només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.

Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l’autoritat competent en cada moment. És per això que AETIB es reserva el dret a modificar aquest avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en que s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, la AETIB anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tracts segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal d' AETIB que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT EN LA CAPTACIÓ DE DADES

VOLUNTARIETAT

S’informa els usuaris de la website, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquesta website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis a la dinamització i gestió de continguts realitzats per AETIB els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular AETIB podent exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L'USUARI SOBRE ELS DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ DE LES SEVES DADES.

Els usuaris podran exercir, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercir per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

A L' ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT. 

Parc Bit, Rita Levi, s/n, 07121 Palma, Illes Balears.

Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà del qual en quedi constància de la recepció a AETIB a l’adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i e-mail. Aquesta informació és rebuda per AETIB.

AETIB és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a AETIB amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels serveis de l’organització, així com la realització de activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

En el seu cas, es demanarà als usuaris el seu consentiment perquè AETIB pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L' USUARI PER A QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES A UN FITXER

Introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en la Web d’aquesta entitat: http://www.illesbalears.travel.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE LES DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT DE L' USUARI

Així mateix, i llevat que s’hagi informat a l’usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, en cap cas, llevat dels casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a AETIB tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i / o de navegació. En la resta dels casos AETIB col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ DE LA INFORMACIÓ

Per els casos en que l'usuari reveli les seves dades a traves dels formularis de contacte de AETIB aquests en qualsevol moment poden donar-se de baixa enviar un mail lopd@aetib.caib.es 

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i fins per als quals estan concebuts. AETIB no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informació és AETIB amb domicili a Parc Bit, Rita Levi, s/n, 07121 Palma, Illes Balears i amb domini d’Internet http://www.illesbalears.travel i inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i / o interessats a través de l'e-mail lopd@aetib.caib.es 


Turisme responsable a les Illes Balears

Gaudeix de les teves vacances de manera responsable

DESCOBREIX-NOS